Напишите нам в мессенджер

Написать

Підготовка до співбесіди на Карту Поляка

Дізнайтеся всю інформацію
про інтерв'ю з консулом Польщі

Зв'яжіться з нами

ВИБЕРІТЬ ТЕМУ

 • Історія
 • Географія
 • Традиції
 • Символи
 • Видатні люди
 • Рекомендації
В якому році повстала Польща?
W jakim wieku powstała Polska?
Польща повстала в Х віці. Polska powstała w Х wieku.
Коли відбулась Унія Кревська?
Kiedy odbyła się Unia Krewska?
Унія Кревська відбулась в 1385 році. Unia Krewska odbyła się w 1385r. w Krewie .
Коли відбулась Унія Любельська?
Kiedy odbyła się Unia Lubelska?
Унія Любельська відбулась в 1569р. З поєднання земель Королівства Польського та Великого Княжества Литовсього повстає найбільше моцарство в Європі. Unia Lubelska odbyła się w 1569r. Z połączenia ziem Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego powstaje największe mocarstwo w Europie.
Коли повстала І Річ Посполита Польська?
Kiedy odbyła się I Rzeczpospolita Polska?
В 1569 – 1795 р. W 1569 – 1795r.
Коли повстала ІІ Річ Посполита Польська?
Kiedy odbyła się II Rzeczpospolita Polska?
В 1918 -1939 ( між 1 і 2 світовою війною ). W 1918 – 1939 (między I a II wojną światową).
Коли повстала ІІІ Річ Посполита Польська?
Kiedy odbyła się III Rzeczpospolita Polska?
Від 1989 по сьогоднішній день. Od 1989 – po dzisiaj.
Міста – столиці Польщі?
Miasta – stolice Polski?
Гнєзно 966 – 1041р.
Gniezno 966 – 1041r.
Краків 1041 – 1596р.
Kraków 1041 – 1596r.
Варшава 1596 – по сьогоднішній день.
Warszawa 1596 – po dzisiaj.
Ким був Пяст Колоджєй?
Kim był Piast Kołodziej?
Пяст Колоджєй був легендарним засновником роду на династії Пястів – першої династії Польських Королів (персонаж з легенд, не історичний ). Piast Kołodziej był legendarnym protoplastą ( założyciel rodu i dynastii Piastów - pierwszej dynastii Królów Polski. (Postać z polskich legend, nie historyczna).
Що сталось з Попєлєм?
Co się stało z Popielem?
Короля Попєля з”їли миші через його злочин та знущання над народом ( Попєль – персонаж з легенд, не історичний ). Króla Popiela zjadły myszy za jego zbrodnie i udrękę ludu.(Postać z polskich legend, nie historyczna).
Королівські династії Польщі?
Dynastie królewskie w Polsce?
Династія Пястів, династія Ягелонів, династія Ваза, династія Веттинів. Dynastja Piastów, Dynastja Jagellonów, Dynastja Wazów , Dynastja Wettynów.
Хто був останнім королем Польщі?
Kto był ostatnim królem Polski?
Август Понятовський . Став королем з ініціативи російської цариці Катерини II. August Poniatowski . Został królem z inicjatywy carycy rosyjskiej Katarzyny II.
Ким була Ядвіга?
Kim była Jadwiga?
Королевою Польщі. Дочка короля Угорщини і Польщі, жінка короля Владислава Ягайла. Królową Polski. Córka króla Węgier i Polski – Ludwika Węgierskiego, była żoną króla Władysława Jagełły.
Що таке Меч Щербeць?
Co to jest Miecz Szczerbiec?
Коронаційний меч польських королів. Miecz koronacyjny Królów Polski.
Хто був першим королем династії Ягелонів?
Kto był pierwszym królem z dynastii Jagiellonów?
Владислав Ягайло. Вступив на трон після шлюбу з Королевою Ядвигою. Władysław Jagełło. Wstąpił na tron po ślubie z Królową Jadwigą.
Хто був останнім королем династії Ягелонів?
Kto był ostatnim królem z dynastii Jagellonów?
Зигмунт Август II. Він зреалізував Люблінську унію в 1569р. Zygmunt August II. Zrealizował Unię Lubelską w 1569r.
Скільки було королів Польщі?
Ile królów było w Polsce?
Близько 29 королів. Około 29 królów.
Хто був першим королем Польщі?
Kto był pierwszym królem Polski?
Болеслав Хоробрий, коронований в 1025 р. Bolesław Chrobry, koronowany w 1025r.
Коли охрестили Польщу?
Data chrztu Polski?
В 966р. Мешко I охрестив Польщу. W 966r. Mieszko I przyjął chrzest.
Коли і як загинув Св. Войцех ?
Gdzie i jak zginął Święty Wojciech?
Св. Войцех – біскуп, головний польський покровитель. Був замордований прусами в 977р. Під час проведення святої літургії. Święty Wojciech – biskup, głowny patron Polski. Zamordowany w 997r. Prusami podczas odprawiania Mszy.
Де і коли відбувся З’їзд Гнєзненський?
Gdzie i kiedy odbył się Zjazd Gnieźnieński?
В 1000р. В Гнєзні відбувся З’їзд Гнєзненський, в якому брали участь Болеслав Хоробрий і німецький цезар Оттон III. Оголошено тоді створення архієпископства та гнєзненського мегаполісу. Święty Wojciech – biskup, głowny patron Polski. Zamordowany w 997r. Prusami podczas odprawiania Mszy.
Де і коли короновано Болеслава Хороброго?
Gdzie i kiedy koronowano Bolesława Chrobrego?
В 1025 р. В Гнєзненській катедрі. W 1025r. w Katedrze gnieźnieńskiej.
Заповіт Болеслава Кривустого.
Testament Bolesława Krywoustego.
Болеслав Кривовустий . У 1138р. видав заповіт до правил правонаступництва престолу.За його волею Болеслава Кривустого розділив державу між трьома дорослими синами. Це був час розпалу округу, який тривав майже 200 років. Bolesław Krywousty . W 1138r. wydał testament regulujący zasady następstwa tronu. W swym testamencie Bolesław Krywousty podzielił państwo między trzech pełnoletnich synów. W ten sposób rozpoczął się okres rozbicia dzielnicowego, który trwał prawie 200 lat.
Хто привів Хрестоносців до Польщі?
Kto sprowadził Krzyżaków do Polski?
У 1226 році На час розпаду округу князь Конрад Мазовецький привів Хрестоносців до Польщі. Вони повинні були допомагати захищатися від прусів. З часом присутність Хрестоносців почала ставити під загрозу безпеку Польщі. W 1226r. w okresie rozbicia dzielnicowego, Książę Konrad Mazowiecki sprowadził do Polski Krzyżaków. Mieli oni pomóc w obronie przeciw napadom Prusów. Z czasem obecność Krzyżaków zaczęła zagrażać bezpieczeństwu Polski.
Коли відбувся напад татар?
Kiedy odbył się napad Tatarów?
У 1241р. Біля Легниці Татари напали. У битві їм вдається припинити розширення. W 1241r. Pod Legnicą odbył się napad Tatarów. W bitwie udaje się powstrzymać ich ekspansję.
Коли відбулась коронація Владислава Локєткі. Що означає ця коронація?
Kiedy odbyła się koronacja Władysława Łokietka? Co oznacza ta koronacja?
У 1320 р. і являє собою кінець окружного розколу. W 1320r. i oznacza koniec rozbicia dzielnicowego.
Хто виграв битву під Пловцями?
Kto wygrał bitwę pod Płowcami?
В 1331 р. Відбулась битва під Пловцями між військами Короля Владислава Локетки та Хрестоносцями. Військо Владислава Локетки перемогло Хрестоносців. W 1331r. odbyła się bitwa pod Płowcami między wojskami Króla Władysława Łokietka a Krzyżakami. Wojsko Władysława Łokietka zwyciężyło Krzyżaków.
Про кого говорять «Застав Польщу деревинну, а залишив муровану»?
O kim mówiono „Zаstał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną”?
Про Казимежа Великого . Син короля Владислава Локетки був останнім з династії Пястів. Він піклувався про міста, проводив грошову реформу, кодифікував закон. У 1364 році в Кракові був утворений перший в Польщі університет - Краківська академія (Університет Ягєлонський). O Kazimierzu Wielkim . Syn Króla Władysława Łokietka, był ostatnim z dynastii Piastów.Opiekował się miastami, przeprowadził reformę pieniądza, kodyfikował prawo. W 1364 założył w Krakowie pierwszy w Polsce uniwersytet – Akademię Krakowską (Uniwersytet Jagelloński).
Коли відбулась битва під Грунвальдом? Хто переміг?
Kiedy odbyła się bitwa pod Grunwaldem? Kto zwyciężył?
У 1410р. Польські та литовські війська під командуванням короля Владислава Ягєлло переміг Хрестоносців у Грюнвальді. Сила Хрестоносців нарешті розбита. W 1410r. wojsko polskie i litewskie pod dowództwem Króla Władysława Jagiełły pokonało pod Grunwaldem wojsko Krzyżaków. Potęga Krzyżaków zostaje ostatecznie złamana.
Де коли загинув Король Владислав Варненьчик?
Gdzie i kiedy zaginął Król Władysław Warneńczyk?
Владислав Варненьчик був сином Владислава Ягєлло. Він помер у битві проти турків під Варною в 1444 році. Władysław Warneńczyk był synem Władysława Jagiełły. Zginął w bitwie przeciw Turkom pod Warną w 1444.
Коли відбувся Потоп Шведський?
Kiedy miał miejsce Potop szwedzki?
У ХVII ст. Царі династії Ваза претендували на престол Швеції, що призвело до конфліктів між Республікою Польща та Швецією.
Від 1655-1660 рр., Під час правління Яна Казимира були шведські вторгнення - "потоп".
W ХVII wieku królowie z dynastii Wazów pretendowali do tronu Szwecji, co sprowadziło do konfliktów między Rzeczpospolitą a Szwecją.
Od 1655-1660 w okres panowania Jana Kazimierza przypada najazd szwedzki – „potop”.
Хто такий король ІІІ Собєский?
Postać Króla Jana III Sobieskiego?
Ян III Собєський – король Польщі. У 1683 році Він переміг Османські сили і припинив розширення турецьких османів у Європі. Jan III Sobieski – król Polski . W 1683r. rozgromił wojska tureckie i zahamował ekspansję Turków Otomańskich w Europie.
Період поділів Польщі?
Okres rozbiorów Polski?
123 роки до незалежності 1918 року. Період поділів характеризувався розподілом Польщі між Росією, Австрією та Пруссією, все більш глибокою русифікацією або германізацією. 123 lata, aż do odzyskania niepodległości w 1918r. okres rozbiorów charakteryzował się podziałem Polski między Rosją, Austriią i Prusją, coraz głębszą rusyfikacją oraz germanizacją.
Коли відбувся І поділ Польщі?
Kiedy odbył się I rozbiór Polski?
В 1772р. В цьому поділі брали участь Росія, Пруси та Австрія. W 1772r. W tym rozbiórze brały udział Rosja, Prusy i Austria.
Коли відбувся ІІ поділ Польщі?
Kiedy odbył się II rozbiór Polski?
В 1793 р. У цьому поділі брали участь Росія та Пруси. W 1793r., w nim brały udział Rosja i Prusy.
Коли відбувся ІІІ поділ Польщі?
Kiedy odbył się III rozbiór Polski?
В 1795р. В цьому поділі брали участь Росія, Пруси та Австрія. W 1795r. Brały udział Rosja, Prusy i Austria.
Повстання Костюшка?
Powstanie Kościuszkowskie?
Тадеуш Костюшко був видатним лідером. Повстання Костюшка відбулося в 1794 році і це було перше національне повстання проти розбійників до третього розділу Польщі. Tadeusz Kościuszko był wybitnym przywódcą. Powstanie Kościuszkowskie odbyło się w 1794r. i było pierwszym powstaniem narodowym przeciwko zaborcom przed III rozbiórem Polski.
Конституція 3 травня?
Konstytucja 3 Maja?
3 травня 1791 р. сейм прийняв Конституцію 3 травня на Варшавському замку. Це була перша у Європі та друга у світі Конституція. Конституція від 3 травня:
 • - католицька релігія була пануючою;
 • - права власності були гарантовані;
 • - забезпечена особиста недоторканість;
 • - Реч Посполиту було оголошено конституційною монархією.
3 maja 1791r. sejm przyjął na Zamku Warszawskim Konstytucję 3 Maja. Była to pierwza w Europie, a druga na świecie Konstytucją. Postanowienia Konstytucji 3 Maja:
 • - religia katolicka została utwierdzona jako panująca;
 • - zagwarantowano prawa własności;
 • - zapewniono nietykalność osobistą;
 • - Rzeczpospolitę ogłoszono monarchią konstytucyjną.
Коли не було Польщі як держави?
Kiedy nie było Polski jako państwa?
Від 1795-1918р. Від 1795-1918р.
Чому дійшло до поділів та занепаду Речі Посполитої?
Dlaczego doszło do rozbiorów i upadku Rzeczpospolitej?
Реч Посполитa занепала, тому що в сусідстві з агресивними військовими державами з абсолютною владою (Пруссія, Росія та Австрія) громадяни Республіки Польща більше цінували громадянську свободу, ніж примус.
Rzeczpospolita upadła, bo w sąsiedztwie agresywnie nastawionych państw militarnych, z władzą absolutną (Prusy, Rosja i Austria) obywatele Rzeczpospolitej do końca bardziej cenili sobie wolność obywatelską niż przymus.
Легіони Польскі в Італії. Генерал Домбровскій?
Legiony Polskie we Włoszech, generał Dąbrowski.
Польські легіони в Італії були утворені польськими військами, які емігрували в 1797 році. Вони були перебудовані, вперше за межами Польщі польська армія повинна була готуватися до боротьби за незалежність. У згоді з Наполеоном генерал Ян Генрік Домбровський (засновник польських легіонів) підписав 9 січня 1797 року угоду з урядом Ломбардської Республіки про створення польських легіонів у Ломбардії. Символом віри в незалежність стала пісня, написана Юзефом Вибицьким під назвою "Мазурка Домбровський", яка в 1927 році стала польським національним гімном.
Legiony Polskie we Włoszech były polskim wojskiem, utworzonym za granicą, w 1797 z emigrujących żołnierzy polskich. Te odbudowane, po raz pierwszy już poza granicami Polski, wojska polskie miały po przygotowaniu się, ruszyć do walki o niepodległość.
W porozumieniu z Napoleonem, General Jan Henryk Dąbrowski (twórca Legionów Polskich) podpisał 9 stycznia 1797r. umowę z rządem Republiki Lombardzkiej o stworzeniu w Lombardii Legionów Polskich.
Symbolem wiary w niepodległość stała się pieśń napisana przez Józefa Wybickiego, zwana "Mazurkiem Dąbrowskiego", która w 1927 została polskim hymnem narodowym.
Коли вибухнуло Повстаня Листопадове?
Kiedy wybuchło Powstanie Listopadowe?
Повстання було вночі 29 листопада 1830 року у Варшаві.
Powstanie wybuchło w noc 29 listopada 1830r. w Warszawie.
Коли вибухнуло повстання Січневе?
Kiedy wybuchło Powstanie Styczniowe?
Січневе повстання спалахнуло 22 січня 1863 року, тривало до 1864 року.
Powstanie Styczniowe wybuchło 22 stycznia 1863r., trwało do 1864r.
Коли почалась І Світова Війна?
Kiedy wybuchła I Wojna Światowa?
1 серпня 1914 р. - 11 листопада 1918 р. У ньому взяли участь 33 держави. Занепали: Німецька імперія, Австро-Угорська імперія, Османська імперія, Російська імперія.
1 sierpnia 1914 – 11 listopada 1918. Brały w niej udział 33 państwa. Upadły: Cesarstwo Niemieckie, Austro-Węgerskie, Imperium osmańskie, Imperium Rosyjskie.
Коли Польща отримала незалежність?
Kiedy Polska otrzymała niepodległość?
11 листопада 1918 р. Перша світова війна закінчилася. Юзеф Пільсудський стає главою держави. 11 листопада був оголошений Днем Незалежності Польщі. 11 listopada 1918r. zakończyła się I Wojna Światowa. Józef Piłsudski zostaje Naczelnikiem Państwa.11 listopada został ogłoszony Dniem Niepodległości Polski.
Чудо над Віслою?
Cud nad Wisłą?
У серпні 1920 відбулася переможня битва польських військ з більшовицькою армією. 15 серпня в Польщі - день перемоги польської армії. W sierpniu 1920 odbyła się zwycięska bitwa wojsk polskich z armią bolszewicką.15 sierpnia w Polsce jest dniem zwycięstwa Wojska Polskiego.
Хто був першим президентом ІІ Речі Посполитої?
Kto był pierwszym Prezydentem II Rzeczpospolitej?
Професор Габрієль Нарутович в 1922р. Profesor Gabriel Narutowicz w 1922r.
Хто був останнім президентом ІІ Речі Посполитої?
Kto był ostatnim Prezydentem II Rzeczpospolitej?
Ігнацій Мостицький Ignacy Mościcki
Коли почалась ІІ Світова Війна?
Kiedy wybuchła II Wojna Światowa?
Kiedy wybuchła II Wojna Światowa? 1 września 1939r. wojska niemieckie zaatakowały Polskę. Początek drugiej Wojny Światowej.
Головні битви ІІ Світової війни в яких приймали участь солдати Війська Польського?
Głowne bitwy II Wojny Światowej w których uczestniczyli żołnierze Wojska Polskiego?
Битва за Британію - Bitwa o Anglię
Битва при Монте Кассино - Італія (польська армія під командуванням генерала Владислава Андерса) - Bitwa o Monte Cassino - Włochy (Armia Polska pod dowództwem Generała Władysława Andersa);
Бої на Північній Італії - Walki w północnych Włoszech
Звільнення міста Бреда в Нідерландах - Wyzwolenie miasta Bredy w Holandii
Коли вибухнуло повстання Варшавське?
Kiedy wybuchło Powstanie Warszawskie?
1 серпня 1944 р. О 17:00 у Варшаві спалахнуло повстання, організоване Крайовою Армією.. Його головна мета - звільнити столицю від влади німців і отримати суверенітет. Повстання тривало 63 дні і було розбито.
1 sierpnia 1944r. o godzinie 17:00 w Warszawie wybuchło powstanie zorganizowane przez Armię Krajową. Jego głównym celem jest wyzwolenie stolicy z pod władzy Niemców i zdobycie suwerenności. Powstanie trwało 63 dni i zostało pokonane.
Дата закінчення ІІ Світової війни?
Data zakończenia II Wojny Światowej?
8 травня 1945 р. - капітуляція Третьої Речі.
8 maja 1945r. - kapitulacja III Rzeszy.
Польща після 1944 року. Ялта 1945.
Polska po 1944 roku. Jałta 1945r.
У Ялті в лютому 1945 р. Великобританія та США були змушені визнати радянські претензії на територію на схід від Бугу. "Ялта" в Польщі є синонімом підступності союзників та майже 50 років європейського поділу на радянську сферу впливів.
W Jałcie w lutym 1945 roku, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone były zmuszone uznać roszczenia sowietów do terytorium na wschód od rzeki Bug. ”Jałta" w Polsce jest synonimem zdrady aliantów i prawie pięćdziesięcioletniego podziału Europy na strefę wpływów
Рік заснування Союзу «Солідарність» або з чим асоціюється серпень 1980 року?
Rok założenia Związku Zawodowego "Solidarność" lub z czym kojarzy się Sierpień 1980?
Профспілка “Солідарність” заснована на основі договорів у Гданську, що закінчились 14-денним страйком у серпні 1980 р. на Гданському суднобудівному заводі. Страйкувальники хотіли отримати політичну та економічну свободу. Їхній лідер - Лех Валенса - електрик, який отримав Нобелівську премію миру у 1983 році.
Związek Zawodowy "Solidarność" został założony na podstawie Porozumień w Gdańsku kończących 14 dni strajku w sierpniu 1980 roku w Stoczni Gdańskiej. Strajkujący wystąpili za uzyskania swobód politycznych i ekonomicznych. Jej przywódca, Lech Wałęsa, z zawodu elektryk, otrzymuje w 1983 Pokojową Nagrodę Nobla.
Яка подія пов’язана з 13 грудня?
Z jakim wydarzeniem kojarzy się 13 grudzień?
13 грудня 1981р. - введення воєнного стану генералом Войцехом Ярузельським. Делегалізація першої солідарності.
13 grudzień 1981r. - wprowadzenie Stanu Wojennego przez generała Wojciecha Jaruzelskiego.Delegalizacja pierwszej Solidarności.
Кінець комуністичної влади?
Koniec rządów komunistycznych?
В 1989 році Комуністична Партія дозволяє на вільні вибори, які виграють кандидати солідарного блоку. Тадеуш Мазовецький стає першим некомуністичним прем’єром Польщі.
W 1989 Partia komunistyczna zezwala na wolne wybory, które wygrywają kandydaci bloku solidarnościowego.Tadeusz Mazowiecki zostaje pierwszym niekomunistycznym premierem Polski.
Назвіть президентів Речі Посполитої Польщі після 1989 року.
Wymień nazwiska prezydentów Rzeczpospolitej Polski po 1989r.
Войцех Ярузельський – Wojciech Jaruzelski
Лех Валенса – Lech Wałęsa
Олександр Кваснєвський(він був президентом на 2 терміни) – Aleksandr Kwaśniewski ( miał dwie kadencje )
Лех Качиньський (10 квітня 2010 р. Помер у авіакатастрофі разом з дружиною та іншими представниками Республіки Польща ) – Lech Kaczyński ( 10 kwietnia 2010 zmarł w wypadku samolotowym wraz z żoną i innymi przedstawicielami Polski ).
Броніслав Коморовський – Bronisław Komorowski
Броніслав Коморовський – Bronisław Komorowski
Анджей Дуда ( теперішній презинент Польщі ) – Andrzej Duda ( jest obecnie prezydentem Polski )
Дата вступу Польщі до НАТО?
Data wstąpienia Polski do NATO?
12 березня 1999 року Польща стала членом NATO. 12 marca 1999r. Polska stała członkiem NATO.
Дата вступу Польщі в Євросоюз?
Data wstąpienia Polski do Unii Europejskiej?
З 1 травня 2004 р Польща є повноправним членом Європейського Союзу. Od 1 maja 2004r. Polska jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej.
Хто такі Львівські Орлята?
Kim są Orlęta Lwowskie?
Львівські орлята — назва молодих польських бойовиків (в тому числі підлітків), що зі зброєю в руках воювали проти українців Львова, боронили місто під час Польсько-української війни . Поховані на цвинтарі орлят, спеціально виділеній частині на Личаківсьому цвинтарі. Orlęta Lwowskie – określenie młodych obrońców polskiego Lwowa . Pochowani są na Cmentarzu Orląt, specjalnej części wydzielonej na Cmentarzu Łyczakowskim.
Хто такий Кароль Войтила?
Kim jest Karol Wojtyła?
Папа Римський Іоан Павел ІІ. Papież Jan Paweł ІІ.
З чим асоціюється Тарговіца?
Z czym kojarzy się Targowica?
Тарговіца- місто на Україні, тепер село під Уманню в Кіровоградзькій області в якому оголошено конфедерацію Тарговицьку. Метою конфедерції було повалення Конституції 3 травня. Targowica – miasto na Ukrainie, teraz wieś niedaleko Humania w obwodzie kirowogradzkim, w którym ogłoszono Konfederację Targowicką. Celem Konfederacji było obalenie Konstytucji 3 maja.
Площа Польщі?
Powierzchnia Polski?
Площа Польщі складає 312 685 км2, а з точки зору площі Польща - дев'ята країна Європи. Польща - це низовинна країна: три чверті Польщі знаходиться на низовині, менш ніж на 200 метрів над рівнем моря. Гори розташовані на півдні уздовж південних кордонів Польщі. Powierzchnia Polski wynosi 312 685 km2 i pod względem powierzchni Polska jest dziewiątym krajem w Europie. Polska jest krajem nizinnym: trzy czwarte terytorium Polski są na nizinach, poniżej 200 metrów nad poziomem morza. Góry ciągną się na południu wzdłuż południowych granic Polski.
Адміністративний поділ.
Podział administracyjny
Адміністративно Польща поділяється на 16 областей. Administracyjnie Polska podzielona jest na 16 wojewodóztw.
Назви воєводств.
3. Назви воєводств .
Dolnośląskie Łódzkie Podkarpackie Świętokrzyskie Kujawsko-pomorskie Małopolskie Podlaskie Warmińsko-mazurskie Lubelskie Mazowieckie Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Opolskie Śląskie Zachodniopomorskie
Клімат Польщі.
Klimat Polski.
Польща перебуває в перехідному кліматі, між західним помірним океанічним і східним помірним континентальним, середня температура влітку коливається між 16 ° С і 20 ° С, взимку від -6 ° С до 0 ° С. Polska leży w strefie klimatu przejściowego, pomiędzy klimatem umiarkowanym oceanicznym na zachodzie a klimatem umiarkowanym kontynentalnym na wschodzie.Średnia temperatura w lecie waha się pomiędzy 16 °C a 20 °C, w zimie – między -6 °C a 0 °C.
З якими державами межує Польща.
Z jakimi państwami graniczy RP?
З Німеччиною на заході з Чехією та Словаччиною на півдні, з Україною та Білорусією на сході, з Литвою та Російською Федерацією (Калінінградський район) на півночі. Z Niemcami na zachodzie, z Czechami i Słowacją na południu, z Ukrainą i Białorusią na wschodzie, z Litwą i Federacją Rosyjską (Okręg Kaliningradzki) na północy.
Чи Польща знаходиться над морем?
Czy Polska leży nad morzem?
Так, на північі над Балтійським морем. Довжина узбережжя 775 км. Основні комерційні польські порти: Гданськ, Гдиня, Щецін та Свіноуйсьтя. Tak, na północy nad morzem Bałtyckim. Długość wybrzeża 775 km.Główne handlowe polskie porty: Gdańsk, Gdynia, Szczecin nad Zalewem Szczecińskim i Świnoujście.
Польські міста розташовані над Балтійським морем?
Polskie miasta położone nad Bałtykiem?
Гданськ, Гдиня, Сопот. В середині міста Колобжег. На заході - Свіноуйсьце. Trójmiasto - Gdańsk, Gdynia, Sopot. W środkowej części miasto Kołobrzeg. W zachodniej - Świnoujście.
Народні парки Польщі?
Parki Narodowe w Polsce?
23 разом. Найвідоміші:
Біловезький національний парк : Біловезький національний парк є найстарішим національним парком у Польщі. Він був створений у 1932 році. У 1977 р. ЮНЕСКО включив Біловезькій національний парк у світовий біосферний заповідник, а через два роки він був визнаний першим і єдиним об'єктом природної спадщини в Польщі.
Татранський національний парк: Татранський національний парк був створений у 1954 році для охорони природних ресурсів польських татар. Парк охоплює майже цілі польські Татрські гори і примикає до національного парку на словацькій стороні.
Пенінський національний парк: Заснований у 1932 році, ще до Другої світової війни, це дуже популярний і часто відвідуваний національний парк.
Біщадський національний парк: Національний парк Біщад, заснований у 1973 році, є заповідником дикої природи єдиної польської частини Східних Карпат.


23 razem: najbardziej znane:
Białowieski Park Narodowy: Białowieski Park Narodowy jest najstarszym parkiem narodowym w Polsce. Został utworzony w 1932 r. W 1977r. UNESCO włączyło Białowieski Park Narodowy w poczet światowych rezerwatów biosfery, a dwa lata później uznano go za pierwszy i jedyny w Polsce przyrodniczy Obiekt Dziedzictwa Światowego.
Tatrzański Park Narodowy: Tatrzański Park Narodowy został powołany w 1954 roku, w celu ochrony zasobów przyrodniczych Tatr Polskich. Park obejmuje prawie cale Tatry polskie i sąsiaduje z Parkiem Narodowym na słowackiej stronie.
Pieniński Park Narodowy: Założony w 1932 roku, jeszcze przed II wojną światową jest bardzo lubianym i często odwiedzanym Parkiem Narodowym.
Bieszczadzki Park Narodowy: Bieszczadzki Park Narodowy, utworzony w 1973r., jest ostoją dzikiej przyrody jedynej polskiej części Karpat Wschodnich.
Головні річки Польщі?
Najważniejsze rzeki w Polsce?
З сходу на захід: Буг - річка на східному кордоні (у Польщі 587 км); Нарев - впадає в річку Буг; Вісла - найважливіша, найдовша польська річка (1047 км); Варта (808 км); Одра (742 км у Польщі). Одра виходить з Чехії.

Od wschodu na zachód: Bug - rzeka na granicy wschodniej (na terenie Polski 587 km); Narew - wpadająca do Bugu; Wisła - najważniejsza, najdłuższa polska rzeka (1047 km); Warta (808 km); Odra (na terenie Polski 742 km).Odra wypływa z Czech.
Головні озера Польщі?
Najważniejsze jeziora w Polsce?
Снярдви (у Мазурському озері) найбільше озеро в Польщі (114 км2); Мамри (104 км2); Ханьча (найглибша глибина 108 м), у північно-східній частині Польщі; Морське Око в горах Татри - приклад високогірного озера.

Śniardwy (na Pojezierzu Mazurskim) największe w Polsce jezioro (114 km2); Mamry (104 km2); Hańcza (najgłębsze, 108 m głębokości), w samym północno-wschodnim skrawku Polski; Morskie Oko w Tatrach, przykład jeziora wysokogórskiego.
Через які міста протікає річка Вісла?
Przez jakie miasta przepływa rzeka Wisła?
Вісла витікає з Шльонських Бескидів. Вона протікає через Краків, Сандомир, Варшаву, Торунь.
Wisła wypływa z Beskidów Sląskich. Przepływa przez Kraków, Sandomierz, Warszawa, Toruń.
Гори в Польщі?
Góry w Polsce?
Карпати: це гірський масив у Центральній Європі. Карпати простягаються від польського Шльонска через Україну до Румунії. Польська частина Карпат - Бескидні гори: Шльонскі , Бескиди Західні, Бескидні Низькі, Бескиди Східні. Судети: в Нижньому Шльонску , на кордоні з Чехією. Столові гори, гора Снєжка. Свєнтокшиські гори: один з найстаріших гірських хребтів. Найвища вершина гір - 612 метрів над рівнем моря.

Karpaty: to pasmo gór w środkowej Europie. Karpaty ciągną się od polskiego Śląska poprzez Ukrainę aż do Rumunii. Polska część Karpat to Beskidy: Śląskie, Beskidy Zachodnie, Beskidy Niskie, Beskidy Wschodnie. Sudety: na Dolnym Śląsku, na granicy z Czechami. Góry Stołowe, góra Śnieżka. Góry Świętokrzyskie: jedno z najstarszych pasm górskich. Najwyższy szczyt Łysica 612 metrów nad poziomem morza.
Найголовніші міста Польщі?
Najważniejsze miasta Polski?
Варшава - (столиця) 1,7 млн. Жителів. Найбільший аеропорт у Польщі імені Фредерика Шопена. Найбільший університет – Політехніка, Сейм -Уряд Республіки Польща, Президент Республіки Польща та Верховний суд. Старе місто, зруйноване під час Варшавського повстання, було перебудовано з Королівським замком.
Лодзь - велике індустріальне місто, від недавна відоме дякуючи своєму текстильному промислу.
Краків - столиця Польщі, Ягеллонський університет, місто Папи Римського Івана Павла II. Краків, не зруйнований під час Другої світової війни, на історичній ринковій площі знаходиться замок Вавель, Краків є улюбленим місцем поїздок.
Вроцлав - велике місто на відновлених територіях після Другої світової війни.
Катовіце – столиця Шльонської Польщі. Промисловий металургійний і гірничий центр (вугільні шахти).
Гданськ - головне місто на узбережжі Балтики Польщі. Аеропорт Леха Валенса.
Познань - столиця Вєлькопольські. Він належав до Пруссії.

Warszawa - (stolica) 1,7 milionów mieszkańców. Największe lotnisko w Polsce imienia Fryderyka Chopina. Największy Uniwersytet, Politechnika. Siedziba Sejmu, Rządu RP, Prezydenta RP i Sadu Najwyższego. Stare Miasto zniszczone w czasie Powstania Warszawskiego zostało odbudowane wraz z Zamkiem Królewskim.
Łódź - wielkie miasto przemysłowe, znane do niedawna z przemysłu włókienniczego.
Kraków - była stolica Polski, Uniwersytet Jagielloński, miasto Papieża Jana Pawła II. Kraków, nie zniszczony w czasie II wojny, z historycznym Rynkiem, zamkiem na Wawelu, w samym centrum miasta, jest ulubionym celem wycieczek.
Wrocław - wielkie miasto na Ziemiach Odzyskanych po II wojnie Światowej.
Katowice - stolica polskiego Sląska. Przemysłowe centrum hutniczo – górnicze (kopalnie węgla kamiennego).
Gdańsk – główne miasto na polskim wybrzeżu Bałtyku. Lotnisko imienia Lecha Wałęsy.
Poznań - stolica Wielkopolski. Pod zaborami należał do Prus.
Найважливіші середньовічні споруди в містах Польщі.
Najważniejsze budowle średniowieczne w miastach Polski
Вавель (Королівський замок) у Кракові, був центром королів протягом століть. Сукенніце на Ринковій площі в Кракові - будівля курганів тканини (матеріалів) на Краківській ринковій площі. Тевтонський замок в Мальборку: найпрекрасніший готичний замок природи раннього середньовіччя.

Wawel (Zamek Królewski) w Krakowie, był siedzibą Królów przez wieki. Sukiennice na Rynku w Krakowie budynek kopców sukien (materiałów) na Rynku krakowskim. Zamek krzyżacki w Malborku: najwspanialszy zamek gotycki, o charakterze wczesnego średniowiecza.
Список історичних памяток ЮНЕСКО В Польщі.
Lista zabytków UNESCO w Polsce
Старе місто в Варшаві
Біловезький ліс
Соляна шахта у Величці
Тевтонський замок в Мальборці
Старе місто в Замосьті
Концентраційний табір Оушвіц-Біркенау
Кальварія Зебжидовська
Середньовічний міський комплекс у Торуні
Дерев'яні церкви Південної Малопольськи
Костели миру в Яворі та Свідниці
Парк Мужаковський

Stare Miasto w Warszawie
Puszcza Białowieska.
Kopalnia soli w Wieliczce
Zamek krzyżacki w Malborku
Stare Miasto w Zamościu
Obóz Koncentracyjny Auschwitz-Birkenau
Kalwaria Zebrzydowska
Średniowieczny zespół miejski w Toruniu
Drewniane Kościoły południowej Małopolski
Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy
Park Mużakowski
Hala Stulecia we Wrocławiu
Сильвестер(31 грудня)/ Новий Рік (1 січня).
Sylwester (31 grudzień) / Nowy Rok (1 stycznia).
В Польщі святкування Сильвестра проходить в колі близьких людей, сім”ї та друзів. Всі весело прооводять час, чекаючи коли виб’є північ – початок нового року. О півночі відкривають шампаньське, стріляють фаєрверки та складають один одному найкращі побажання.

W Polsce Sylwester spędza się w gronie najbliższych ludzi, rodziny i przyjaciół. Wszyscy się bawią i czekają północy – czyli nowego roku. O północy z 31 grudnia na 1 stycznia otwierają szampana, puszczają fajerwerki oraz składają nawzajem życzenia.
Трьох королів(6 січня).
Trzech Kroli, Objawienie Pańskie (6 stycznia).
Свято відзначалося в пам'ять про трьох мудреців (Каспар, Мельхіор та Бальтазар) , які поїхали в Вbфлеєм, щоб поклонитися новонародженому Ісусу Христу.

Święto obchodzone na pamiątkę Trzech Mędrcow (Kasper, Melchior i Baltazar), ktorzy udali się do Betlejem, aby oddać pokłon nowo narodzonemu Jezusowi Chrystusowi.
Карнавал.
Karnawał.
Карнавал по старопольськи Запусти це час від Нового Року до Попільної Середи. Це час радості та забав перед Великим Пістом.

Karnawał po staropolsku zwany Zapustami, to czas od Nowego Roku do środy Popielcowej. Jest to czas radości, czas zabaw i bali, który poprzedza okres Wielkiego Postu.
Жирний четвер.
Tłusty Czwartek.
Жирний червер дає початок останньому тижневі Карнавалу ( котрий триває до Попільної Середи). В Польщі є традиція, що того дня можна об”їдатися.

Tłusty czwartek rozpoczyna ostatni tydzień karnawału (trwający do środy Popielcowej). W Polsce wedle tradycji, w tym dniu dozwolone jest objadanie się.
Попільна середа.
Środa Popielcowa.
Попільна Середа, по іншому – попєлець, в католицькому костелі є першим днем Великого Пісту. Це перший день покутувань, який закінчує Карнавал. В Попільну Середу обов’язком є дотримання пісту.

Środa Popielcowa, inaczej zwana Popielcem, to w kościele katolickim pierwszy dzień Wielkiego Postu, jest to dzień pokutny kończący karnawał. W Środę Popielcową obowiązuje ścisły post.
Вербна неділя.
Niedziela Palmowa.
Вербну неділю також називають квітневою або вербовою . Починається Страсний тиждень. Це було встановлено в пам'ять про прихід Христа до Єрусалиму. Церква святкує тріумфальний вхід Христа в Єрусалим в цей день. Того дня в церкваї святать верби. Вони захищають від зла, чаклунства та нещасть, проти хвороб і, перш за все, від вогню. Священні верби тримаються до наступного Великодня.

Niedziela Palmowa nazywana też Kwietną lub Wierzbną. Rozpoczyna Wielki Tydzień. Zostało ono ustanowione na pamiątkę przybycia Chrystusa do Jerozolimy. Kościół święci w tym dniu tryiumfalny wjazd Chrystusa do Jerozolimy. Poświęconymi w kościele palmami kropiono domostwa, obejścia i bydło w oborze. Ma ona chronić od złego, czarów i nieszczęścia, przed chorobą a przede wszystkim od ognia. Poświęcone palmy przechowuje się z szacunkiem do następnych świąt Wielkanocnych.
Велика пятниця.
Wielki Piątek.
У Велику п'ятницю могили Христа розкриваються в церковних проходах.

W Wielki Piątek w bocznych nawach kościołów odsłaniane są Groby Chrystusowe.
Пасха.
Wielkanoc.
Пасха є найдавнішим християнським святом, що святкується в ознаменування Страстей, смерті та Воскресіння Христа. Великдень - рухоме свято, тому що ми йдемо на Великдень першої неділі після першого весняного повного місяця. Може припадати між 22 березня та 25 квітня. Воскресіння відкриється резурекцією – службою Божою, яка відправляється в північ у суботу. Після Воскресіння кожен йде додому на урочистий сімейний сніданок, який називається святим. Це свято передує церемонії поділу священного яйця.Польська Пасха завжди вирізнялася достатком. У центрі столу ягня, пасхальний сніданок складається в основному з холодних страв, м'яса, варених яєць і тістечок. На столі повинна бути "біла ковбаса", яка також називається "польська", варена або смажена і суп. Серед різдвяних тортів найважливішими є пасхи, мазурки та сири. Під час святкових ігор використовувано писанки. Ігри полягали на тому, що потрібно було перекочувати яйця по столі або ж стукатись писанками, тримаючи їх в руках. Вигравав той, чия писанка не розбилася.

Wielkanoc wcześniej zwana Paschą jest najwcześniej świętem chrześcijańskim, obchodzonym na pamiątkę Męki, śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Wielkanoc jest świętem ruchomym bo ochodzimy Wielkanoc w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. Może wypadać pomiędzy 22 marca a 25 kwietnia.Święto Zmartwychwstania otwiera Rezurekcja - msza odprawiana w Wielką Sobotę o północy. Po Rezurekcji wszyscy udają się do domów na uroczyste rodzinne śniadanie zwane święconym. Ucztę tę poprzedza ceremonia dzielenia się poświęconym jajkiem. Polskie święcone słynęło zawsze z obfitości. Po środku stołu królował baranek, śniadanie wielkanocne składało i składa się głównie z dań zimnych, mięs, jaj gotowanych na twardo i ciast. Na stole musi znaleźć się "biała kiełbasa" zwana też "polską", gotowana lub smażona i żurek. Wśród świątecznych ciast najważniejsze były i są baby wielkanocne, mazurki oraz serniki.W czasie świątecznych biesiad do zabaw wykorzystywano pisanki i kraszanki. Zabawy polegały na toczeniu po stole pisanek albo stukanie się pisankami trzymanymi w ręku. Wygrywał ten, czyja pisanka się nie rozbiła.
Пасхальний Понеділок ( Обливний Понеділок або Смігус-Дингус).
Poniedziałek Wielkanocny (zwany też Lanym Poniedziałkiem, Śmigusem-dyngusem).
Назви “Смігус” та ”Дингус ” означають два окремих хвичаї, перший то “смігус зелений” або ”сухий” і другий це ”дингус мокрий”. Сухий полягає на шмаганні вербою, а мокрий на обливанню водою людей, навіть незнайомих. Все це робиться для жартів.

Nazwy „Śmigus” i „Dyngus” oznaczały dwa odrębne zwyczaje, pierwszy był to tzw. „śmigus zielony” lub „suchy” i „dyngus mokry” i polegał na smaganiu się zielonymi gałązkami wierzbowymi i polewaniu się dla żartow wodą inne osoby, nawet nieznajome.
Коли святкують святоянскі суботки?
Obchody świętojańskiej sobótki
Святоянські суботки святкують з 23 на 24 червня в ніч, яка передує день патрона Св. Яна Хрестителя. Також цей день називають Суботкою або Купальноцка.

Obchody świętojańskie celebrowane są z 23 na 24 czerwca w noc poprzedzającą dzień ich patrona Św. Jana Chrzciciela, w Polsce nazwane Sobótką lub Kupalnocką.
Свято врожаю.
Dożynki.
Дожинки це найбільше свято фермерів. Це коронація їхньої цілорічної праці і святкується вона після зібрання плодів – переважно зерна.

Dożynki to największe święto rolników. Jest ono ukoronowaniem ich całorocznego trudu i obchodzone jest po zebraniu plonów – głównie zbóż.
День всіх святих.
Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny.
Всіх Святих-День Задушний ( 1 і 2 листопада ). 1 листопада це день Всіх Святих – радісний день. 2 листопада святкується день Задушний, тобто свято пам’яті про померлих.

Wszystkich Świętych - Dzień Zaduszny (1 i 2 listopada). Dzień 1 listopada obchodzony był jako dzień Wszystkich Świętych. Jest to więc uroczystość radosna. Natomiast 2 listopada - Dzień Zaduszny czyli właściwe święto pamięci o zmarłych.
Катерини.
Katarzynki
Катажинка, яка святкується 24 листопада, - це забутий вечір зустрічей і ворожіння хлопців про наречену та подружжя. Рано вранці в день св. Катерини (25 листопада) хлопці вибирали картки з жіночими іменами, які вони тримали під подушкою вночі. Яке ім’я попаде, так будуть звати суджену дівчину.

Katarzynki, które obchodzimy 24 listopada, to zapomniany już dzisiaj wieczór spotkań i wróżb chłopców o narzeczonych i małżeństwie. Zaś wczesnym rankiem w dniu Św. Katarzyny (25 listopada) chłopcy losowali karteczki z imionami żeńskimi, które uprzedniej nocy włożyli pod poduszkę. Wylosowana karteczka "dawała pewność" jakie imię będzie nosiła ukochana dziewczyna.
Андрія.
Andrzejki
Андрія ( 30 листопада ) – пора ворожінь для дівчат про любов та шлюб.

Andrzejki (30 listopada) - to pora wróżb dla dziewcząt o miłości i małżeństwie.
Різдвяний Піст.
Adwent.
Різдвяний Піст в Католицькій Церкві є підготовкою до пришестя Христа, радісного очікування. У Православній Церкві це Піст. Адвент триває 4 тижні і є періодом очікування на Різдво.

Adwent w Kościele Katolickim jest przygotowaniem na przyjście Chrystusa, radosnym oczekiwaniem. W Kościele Prawosławnym jest to Post. Adwent trwa 4 tygodnie i jest okresem oczekiwania na święto Bożego Narodzenia.
Св. Миколая.
Mikołajki lub Świętego Mikołaja
Святкується 6 грудня на честь Святого Миколая Чудотворця. У цей день Св. Миколай дарує дітям подарунки. Часто батьки кладуть подарунки вночі, щоб діти знаходили їх вранці.

Obchodzona 6 grudnia na cześć Świętego biskupa Mikołaja z Miry. W dniu tym Święty Mikołaj przynosi dzieciom prezenty. Często rodzice kładą prezenty w nocy by dzieci znalazły je rano.
Свята вечеря.
Wigilia (Wieczór Wigilijny)
Свята Вечеря ( 24 грудня ) - це найбільш урочистий вечір року, котрий дає початок Різдву, яке є одним з найвідоміших свят року. Переддень Різдва, 23 або 24 грудня, вдома ставлять та прикрашають ялинку. Увечері, у переддень Різдва ми збираємося в колі найближчих, щоб очікувати пришестя Ісуса. За польською тридицією ми сідаємо за стіл, щоб вечеряти, коли перша зірка в небі засвітить. Ця зірка є символом Вифлеємської зірки. На початку вечері, читаємо фрагмент з Євангелії, який говорить про народження Ісуса і молимось. Потім всі діляться оплатком і складають один одному побажання. Під скатертину кладуть сіно, яке символізує місце, в якому на світ прийшов Ісус – шопку і сіно, на якому Він лежав після народження. Символом Різдва є рибні страви. У давні часи риба символізувала Ісуса. Зазвичай готують 12 страв. Меню Пісного Святвечора має включати борщ, грибний суп або рибний суп, оселедець, смажений короп, капустяні блюда, компот з сухофруктів, маковець або насіння маку з горіхами і родзинками , тобто кутя, фрукти, горіхи та різні солодощі. Після вечері часто співають колядки та дають подарунки, які ще перед вечерею ставлять під ялинку.

Wieczór Wigilijny ( 24 grudnia ) - jest najbardziej uroczystym wieczorem roku i rozpoczyna Święta Bożego Narodzenia, które należą do najbardziej rodzinnych świąt w roku. Przed Wigilia, 23 lub 24 grudnia, w domach ustawia się i dekoruje choinkę. Wieczorem, w Wigilię Bożego Narodzenia gromadzimy się w gronie najbliższych, by oczekiwać przyjścia Jezusa. Polska tradycja nakazuje zasiąść do wieczerzy, gdy zabłyśnie pierwsza gwiazdka na niebie. Gwiazdka ta jest symbolem Gwiazdy Betlejemskiej. Na początku wieczerzy wigilijnej odczytuje się fragment Ewangelii mowiący o narodzeniu Jezusa i zaczyna wieczerzę modlitwą. Następnie wszyscy dzielą się opłatkiem i składają sobie wzajemnie życzenia. Opłatek, tam gdzie to możliwe, kładzie się na stole pod ktorym, często pod obrusem, wkładamy troszeczkę siana, które symbolizuje oczywiście miejsce, w jakim przyszedł na świat Jezus – szopkę i siano, na którym leżał po urodzeniu. Symbolem Wigilii są potrawy z ryby. W starożytności ryba symbolizowała Jezusa. Na ogół przygotowuje się 12 potraw. Postne wigilijne menu musi zawierać barszcz czerwony, zupę grzybową lub zupę rybną, śledź, karp smażony, potrawy z kapusty, kompot z suszonych owoców, makowca lub mak z bakaliami – tzw. kutia, owoce, orzechy i różne słodycze. Po skończonej wieczerzy śpiewa się kolędy i obdarowuje prezentami. Często prezenty ułożone są po choinką.
Оплаток.
Opłatek.
Це не що інше, як тонкий шматок запеченої пшеничної муки та води. На ньому є зображення, пов'язані з Різдвом. Бажання, які ми складаємо при обміні оплатком, повинні бути щирими, ми пробачаємо всі недоліки, аби сівши вечеряти примирившись і з чистими серцями.

Jest to nic innego, jak cienki kawałek wypieczonej mąki pszennej i wody. Na nim widnieją obrazy związane z Bożym Narodzeniem. Życzenia, jakie składamy sobie podczas dzielenia się opłatkiem powinny być szczere, wybaczamy sobie wtedy wszystkie winy, aby zasiąść do kolacji pogodzeni i z czystymi sercami.
Колядки.
Kolędy.
Співаємо їх за вечірнім столом. Це пісні, які розповідають про народження Ісуса Христа.

Zaczynamy je śpiewać przy wigilijnym stole. Są to pieśni, które opowiadają o Narodzeniu Pana.
Різдво.
Boże Narodzenie
Різдво ( 25 грудня) починаємо з участі в ранкових літургіях. Цього дня потрібно стриматись всіх всіляких робіт.

Dzień Bożego Narodzenia ( 25 grudnia ) rozpoczynany jest od udziału w porannych nabożeństwach. W tym dniu należy powstrzymać się od wszelkich prac.
Пастерка.
Pasterka.
Традиційна служба Божа, святкується на півночі напередодні Різдва (з 24 по 25 грудня).

Tradycyjna msza odprawiana w północy w noc Bożego Narodzenia (z 24 na 25 grudnia).
Св. Степана.
Świętego Szczepana
День Святого Степана - другий день Різдва, 26 грудня. Його покровителем є святий Степан, перший християнський мученик. Колись в цей день, переважно у селах, святили зерна. Пізніше цими зернами обсипували домівки. Сьогодні другий день Різдва - це час візитів, зустрічей, забав. День Св. Степана розпочинає час радощів, співів та Карнавалу.

Świętego Szczepana - drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, czyli 26 grudnia. Jego patronem jest Św. Szczepan, pierwszy męczennik chrześcijański. Dotychczas w tym dniu, głównie na wsi, święci się podczas nabożeństwa ziarna owsa lub innego zboża. W domach wzajemnie obsypują się nim domownicy, sąsiedzi, znajomi. Dzisiaj drugi dzień świąt Bożego Narodzenia to czas odwiedzin, spotkań, przyjęć i wesel. Dzień Św. Szczepana rozpoczyna czas zabaw, obchodów kolędniczych, tzw. karnawał.
Календар свят.
Kalendarz świąt
1 січня - Новий рік.
6 січня - Свято Трьох королів.
21 січня - День бабусі.
8 березня - День жінок.
Неділя та понеділок - перша неділя після першого повного місяця весни (близько 22 березня - 25 квітня) - Великдень.
7 Неділя після Великодня – Зелені Свята
Четвер восьмого тижня після Великодня – Торжество Божого Тіла
1 травня - День праці.
2 травня - прапори Польщі.
3 травня - "Національний день третього травня". Річниця Конституції від 3 травня (1791 р.).
26 травня - День матері.
1 червня - День захисту дітей.
15 серпня - Успіння Пресвятої Богородиці.
16 жовтня - день Папи Римського Івана Павла II.
1 листопада - День всіх святих.
11 листопада - "День національної незалежності" - польське національне свято. На честь відновлення незалежності Польщі в 1918 році.
24 грудня - Святвечір.
25 грудня - Різдво.
26 грудня - другий день Різдва.

1 stycznia – Nowy Rok.
6 stycznia – Święto Trzech Króli.
21 stycznia – Dzień Babci.
8 marca – Dzień Kobiet.
Niedziela i poniedziałek – pierwsza niedziela po pierwszej wiosennej pełni księżyca (około 22 marca – 25 kwietnia) – Wielkanoc.
7 niedziela po Wielkanocy – Zielone świąta.
Czwartek dziewiątego tygodnia po Wielkanocy – Dzień Bożego Ciała.
1 maja – Święto Pracy.
2 maja – Dzień Flagi Polski.
3 maja – „Święto Narodowe Trzeciego Maja”. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja (w 1791r.).
26 maja – Dzień Matki.
1 czerwca – Dzień Dziecka.
15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Mary Panny.
16 padźiernika – Dzień Papieża Jana Pawla II.
1 listopada – Dzień Wszystkich Świętych.
11 listopada – „Narodowe Święto Niepodległości” – polskie święto państwowe. Na cześć odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918r.
24 grudnia – Wigilia.
25 grudnia – Boże Narodzenie.
26 grudnia – Drugi dzień Bożego Narodzenia.
Як виглядає прапор Польщі?
Jak wygląda flaga Polski?
Прапор прямокутний, розділений на дві горизонтальні смуги - білий згори, червоний нижній. Білий символізує воду та чистоту, а червоний символ вогню, крові та мужності Прапор був схвалений Сеймом польського парламенту в 1831 році. З 2004 року. 2 травня - День прапора Республіки Польща.

Flaga jest prostokątna, podzielona na dwa poziome pasy – biały na górze, czerwony na dole. Kolor biały symbolizuje wodę i czystość, zaś kolor czerwony – jest symbolem ognia i krwi, waleczności i odwagi. Flaga została zatwierdzona uchwalą Sejmu Królestwa Polskiego w 1831r. Od 2004r. 2 maja jest Dniem Flagi Rzeczpospolitej Polskiej
Як виглядає герб Польщі ?
Jak wygląda godło Polski?
Символом Республіки Польща є зображення білого орла в червоному полі, у золотій короні, з золотими кігтями і луком, повернутий в праву сторону. Образ орел з'явився за часів Болеслава Хороброго.

Godłem Rzeczpospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w czerwonym polu, w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony wprawo.Wizerunek orła pojawił się w czasach Bolesława Chrobrego.
Гімн Польщі.
Hymn Polski.
Мазурек Домбровський - офіційний національний гімн Республіки Польща 1927 року. Був написаний Юзефом Вибицьким у 1797 році. в італійському місті Реджо. Спочатку це була пісня польських легіонів в Італії.

Mazurek Dąbrowskiego – щd 1927 roku oficjalny Hymn państwowy Rzeczpospolitej Polski. Został napisany przez Józefa Wybickiego w 1797r. we włoskim miasteczky Reggio. Pierwotnie był Pieśnią Legionów Polskich we Włoszech.
Гімн.
Hymn
Mazurek Dąbrowskiego

eszcze Polska nie zginęła, Kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz, Dąbrowski, Z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, Będziem Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Jak Czarniecki do Poznania Po szwedzkim zaborze, Dla ojczyzny ratowania Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Już tam ojciec do swej Basi Mówi zapłakany – Słuchaj jeno, pono nasi Biją w tarabany.

Marsz, marsz, Dąbrowski...
Який інструмент грав гімн?
Jaki instrument grał hymn?
Тарабан. Taraban.
Науковці.
Naukowcy.
Микола Коперник - всесвітньо відомий польський астроном, математик, військовий стратег, лікар. Микола Коперник народився в Туруні в 1473 році.
Mikołaj Kopernik polski astronom światowej sławy, matematyk strateg wojskowy,lekarz. Mikołaj Kopernik urodził się w Toruniu 1473 roku.

Ян Гевеліус – гданський астроном та конструктор наукових інструментів.
Jan Heweliusz - gdański astronom i konstruktor instrumentów naukowych.

Стефан Банах - математик. Творець функціонального аналізу.
Stefan Banach - matematyk. Twórca analizy funkcjonalnej.

Композитори.
Kompozytorzy.
Фридерик Францишек Шопен - польський композитор та піаніст. Представник музики романтичного періоду названий поетом фортепіано.
Fryderyk Franciszek Chopin – polski kompozytor i pianista. Przedstawiciel muzyki okresu romantyzmu, nazywany poetą fortepianо.

Кароль Шимановський - композитор і піаніст за часів Молодої Польщі.
Karol Szymanowski– kompozytor i pianista okresu Młodej Polski.

Вітольд Лютославський - польський композитор та диригент ХХ століття.
Witold Lutosławski - polski kompozytor i dyrygent XX wieku.

Режисери.
Reżyserzy.
Анджей Вайда - режисер ("Людина з заліза", "Людина з мармуру", "Катинь"). Нагороди: "Пальма" на Каннському кінофестивалі "Оскар" у Голлівуді.
Andrzej Wajda - reżyser filmowy („Człowiek z Żelaza”, „Człowiek z Marmuru”, „Katyń”). Nagrody: „Palma” na festiwalu w Cannes, „Oscar” w Hollywood.

Єжи Гофман - "Стара фея", "Потоп", "Пан Володіївський".
Jerzy Hoffman – „Stara Baśń”, „Potop”, „Pan Wołodyjowski”.

Роман Полянський - кінорежисер ("Китайське містечко", "Піаніст").
Roman Polański - reżyser filmowy („China Town”, „Pianista”).

Кшиштоф Зануссі - польський режисер та сценарист ("Захисні кольори").
Krzysztof Zanussi – polski reżyser i scenarzysta filmowy („Barwy ochronne”).

Кшиштоф Кесльовський - кінорежисер ("Балакучі голови", "Декалог").
Krzysztof Kieślowski - reżyser filmowy („Gadające Głowy”, „Dekalog”).

Письменники.
Pisarze.
Адам Міцкевич - найбільший польський поет, публіцист, національний поет. Написав"Пан Тадеуш"
Adam Mickiewicz - największy poeta polski, publicysta, wieszcz narodowy. Autor “ Pana Tadeusza”.

Миколай Рей - поет XVI століття. Він представив польську мову в поезії.
Mikołaj Rej - poeta XVI wieku. Wprowadzał język polski do poezji.

Ян Кохановський - Jan Kochanowski

Юліуш Тувим – Julisz Tuwim

Збігнєв Герберт - Zbigniew Herbert

Юліус Словацький - "Заповіт" - Juliusz Sowacki – „ Testament „

Назвіть визначних поляків, котрі отримали Нобелівську премію.
Wymień znanych ci Polaków którzy otrzymali nagrodę Nobla.
Марія Склодовська-Кюрі - першовідкривач з 2-х елементів: полоній і радій. Єдина жінка, яка виграла Нобелівську премію в двох різних наукових областях - фізиці та хімії
Maria Skłodowska-Curie - odkrywczyniа 2 pierwiastkow: polonu i radu. Jedyna kobieta, ktora dwukrotnie otrzymała Nagrodę Nobla w dwoch rożnych dziedzinach naukowych - fizyce i chemii.

Генрік Сенкевич. У 1905 році Нобелівська премія з літератури була присуджена одному з найпопулярніших польських романістів та романістів другої половини 19 століття. Він написав: "У пустелі та джунглях", "Quo vadis".
Henryk Sienkiewicz. W 1905r. Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury dostał jeden z najpoczytniejszych powieściopisarzy i nowelistow polskich drugiej połowy XIX wieku. Napisał „W pustyni i w puszczy”, „Quo vadis”.

Владислав Реймонт - лауреат Нобелівської премії з літератури 1924 року. Він отримав її за роман "Шопи", в якому зображена всеосяжна та вірна картина польського села, що охоплюється чотирма сезонами.
Władysław Reymont - nagroda literacka Nobla w 1924r. Otrzymał ją za powieść "Chłopi" ukazującą wszechstronny i wierny obraz wsi polskiej ujęty w ramy czterech pór roku.

Чеслав Мілош - Нобелівська премія з літератури у 1980 році
Czesław Miłosz - nagroda literacka Nobla w 1980r.

Лех Валенса - Нобелівська премія миру в 1983 році. Він отримав нагороду за свій видатний внесок у пропаганду та підтримання миру в світі.
Lech Wałęsa - nagroda pokojowa Nobla w 1983r. Otrzymał ją za wybitny wkład w propagowanie i utrzymanie pokoju na świecie.

Віслава Шимборська - літературна Нобелівська премія в 1996 році
Wisława Szymborska - literacka nagroda Nobla w 1996r.

Композитори.
Kompozytorzy.
Іван Павло ІІ - Кароль Войтила (1920-2005) – папа римський, голова католицької церкви з Польщі.
Найвідоміший поляк у світі народився у Вадовицях. У 1978 році він був обраний Папою, головою Католицької Церкви. Період його понтифікату характеризується зміною міжнародного образу Святого Престолу. Іоан Павло помер у 2005 році в квітні у Ватикані. У травні 2011 року в Ватикані його беатифіковано.
Jan Paweł II – Karol Wojtyła (1920-2005r.) - Papież, głowa Kościoła Katolickiego z Polski.
Najbardziej rozpoznawany na świecie Polak urodził się w Wadowicach. W 1978 roku został wybrany Papieżem, głową Kościoła Katolickiego. Okres jego pontyfikatu charakteryzuje się zmianą międzynarodowego wizerunku Stolicy Apostolskiej. J.P. II zmarł w roku 2005, w kwietniu w Watykanie. W maju 2011 beatyfikowany w Watykanie.

Йозеф Пілсудський - голова польської держави після Першої світової війни. Безсумнівно, головна постать польської історії. Принаймні двічі його дії торкнулися долі всієї європейської спільноти: у листопаді 1918 р. - відновлення незалежності Польщі, 1920 р. - зупинив більшовицьку експансію в Західну Європу.
Йозеф Пілсудський - голова польської держави після Першої світової війни. Безсумнівно, головна постать польської історії. Принаймні двічі його дії торкнулися долі всієї європейської спільноти: у листопаді 1918 р. - відновлення незалежності Польщі, 1920 р. - зупинив більшовицьку експансію в Західну Європу.

Генерал Владислав Сікорський - прем'єр-міністр польського уряду. Він був убитий в результаті авіакатастрофи 4 липня 1943 року в Гібралтарі, повернувшись з інспекції генерала Андерса. Він був символом польської єдності у важкі дні для народу.
Generał Władysław Sikorski - Premier rządu. Zginął w katastrofie lotniczej 4 lipca 1943 w Gibraltarze wracając z inspekcji wojsk generała Andersa. Był symbolem jedności Polakow w dniach próby.

Рекомендації:
На екзамені обов”язковий дресс код.
Бажано вдягнутись елегантно та скромно.
Наприклад, жінки – сорочка та спідниця до колін
Чоловіки – сорочка та штани.
Пам”ятайте зняти пірсінги з обличчя та прикрити татуювання, щоб консул допустив Вас до екзамену.
Будьте впевнені у собі та посміхайтесь!
Наша компанія бажає Вам успіху на екзамені!

Самые выгодные предложения

Румынское гражданство
Румынское гражданство

Гарантированное получение гражданства Румынии в срок от 12 месяцев

Гражданство Болгарии
Гражданство Болгарии

Легальное оформление гражданства Болгарии без знания языка

Карта Поляка
Карта поляка

Получите полноценный ПМЖ в Польше с картой поляка

ПМЖ в Канаде
ВНЖ в Сербии

Оформите резидентство в Европе для себя и семьи за 1 месяц

+7 (964) 76-73-759

Открыть в Telegram Открыть в WhatsApp Открыть в Viber Позвонить
Скопировать